Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez centrummebli.com.pl

Każda osoba w momencie podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu centrummebli.com.pl, jest zobowiązana do przestrzegania niniejszego Regulaminu:

§1 Postanowienia ogólne

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:
Usługodawca – właściciel Serwisu centrummebli.com.pl, którym jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Pietras Renata z siedzibą w Siemianice, ul. Kościelna 7/7 63-645 Łęka Opatowska wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP 6191742364
Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem centrummebli.com.pl
Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
Klient – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która składa zamówienie.
Rejestracja – proces utworzenia Konta.
Konto – wpis w bazie danych Serwisu, dotyczący Klientów.
Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom m.in. składanie zamówień.
Dane osobowe – wszelkie dane dotyczące Klienta m.in. imię, nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu.
Wywiad / Dane osobowe wrażliwe – wszelkie informacje dotyczące przebytych chorób i stanu zdrowia Klienta.
Opłata – należność uiszczona przez Klienta bezpośrednio po złożeniu Zamówienia.
Zamówienie – propozycja zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Klienta
Usługodawca świadczy Usługi na podstawie niniejszego Regulaminu.
Administratorem serwisu i administratorem danych osobowych jest Produkcyjno Usługowo Handlowe Pietras Renata z siedzibą w Siemianice, ul. Kościelna 7/7 63-645 Łęka Opatowska wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP 6191742364

§2 Rodzaje i zakres Usług

Usługodawca na podstawie niniejszego Regulaminu świadczy między innymi następujące Usługi:
Umożliwienie i prowadzenie przez Serwis konta Klienta;
Składanie przez Klienta zamówień za pośrednictwem Serwisu;
Uiszczanie opłat przez Klienta za świadczone Usługi;
Usługi świadczone za pośrednictwem Serwis centrummebli.com.pl są usługami świadczonymi drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz .U. z 2019 r., poz. 123 z późn. zm.). Usługi te podlegają jednocześnie regulacjom prawnym chroniącym interesy konsumentów zawierających umowy na odległość, w szczególności przepisom ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 134 z późn. zm.).

§3 Warunki techniczne świadczenia Usług

W celu skorzystania z Usług należy spełniać poniższe warunki techniczne:
Posiadać dostęp do Internetu,
Posiadać przeglądarkę internetową: FireFox, Chrome, Safari, Opera lub IE,
Posiadać konto na poczcie e-mail.
Administrator informuje, iż w trakcie świadczenia usługi w systemie informatycznym użytkownika są umieszczane pliki „cookies”. Umieszczenie plików „cookies” w systemie informatycznym użytkownika jest konieczne do prawidłowego realizowania usług za pośrednictwem Serwisu, i jest określone w Polityce Prywatności Serwisu.

§4 Zawarcie umowy

Zamówienie jest realizowane na podstawie umowy, zawieranej pomiędzy Serwisem a Klientem, do której dochodzi poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, dokonywanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub środków łączności.
Poprzez zawarcie umowy z Serwisem Klienta oświadcza, że:
Zapoznał się z Regulaminem, Polityką Prywatności oraz Regulaminem.
Wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych (w rozumieniu Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), które obowiązuje bezpośrednio od dnia 25 maja 2018 r. oraz uzupełniająco przepisy prawa krajowego.
Zobowiązuje się do uiszczenia na rzecz Serwisu wszelkich opłat za złożone zamówienia zgodnie z Cennikiem,
Wszystkie podane w formularzu informacje (Imię, Nazwisko, adres zamieszkania, e-mail, numer telefonu) są prawdziwe.
Rejestracja i logowanie odbywa się za pomocą funkcjonalności udostępnionych przez Usługodawcę.
Klient zobowiązany jest do podania danych zgodnych z prawdą i nienaruszających praw osób trzecich. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, w tym również podanego adresu zamieszkania i adresu e-mail oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z wprowadzonymi adresami. Wszelkie treści, komunikowane Klientowi lub otrzymane z adresu e-mail podanego przez Klienta będą uważane za otrzymane od lub złożone wobec Klienta.
Po wprowadzeniu danych, o których mowa w ust. 4 oraz zaakceptowaniu Regulaminu, Serwis wysyła na adres mailowy podany przez Klienta link aktywacyjny, pozwalający na aktywowanie Konta Klienta. Klient we własnym zakresie jest obowiązany utrzymywać w należytej poufności hasło pozwalające na logowanie się na Konto Klienta.
Klient posiadający Konto Klienta może dokonać zamówienia po zalogowaniu się na Konto Klienta, co pozwala na skrócenie procedury składania zamówienia.
Składając zamówienie Klient zobowiązany jest podać następujące dane:
Imię
Nazwisko
Adres – ulica nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto
Email
Nr telefonu
Klient zobowiązany jest również udostępnić Usługodawcy wszelkich danych niezbędnych w procesie diagnostycznym.
Serwis ma prawo odmówić realizacji usługi bez podania przyczyny. W takim wypadku Serwis dokona pełnego zwrotu poniesionej przez Klienta opłaty w terminie 7 od dnia dokonania płatności.

§5 Odpowiedzialność

Zarządzającym Serwisem nie ponosi odpowiedzialności za:
podanie przez Klienta, podczas zakładania Konta w Serwisie, danych niezgodnych z prawdą jak również za brak aktualizacji tych danych,
ewentualne szkody spowodowane naruszeniem przez Klientów praw osób trzecich, w związku z korzystaniem z Serwisu,
jakiekolwiek szkody mogące wyniknąć na skutek zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Serwisu,
ewentualne szkody wynikające z nieprzestrzegania przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatności.

§6 Reklamacje

Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z jego funkcjonowaniem.
Reklamacje dotyczące zamówionych usług można składać pisemnie na adres Siemianice, ul. Kościelna 7/7 63-645 Łęka Opatowska lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@centrummebli.com.pl
W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien wskazać:
Imię i nazwisko,
Adres zamieszkania, w tym adres e-mail,
Numer konta bankowego,
Datę zawarcia umowy,
Uzasadnienie reklamacji.
Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres korespondencyjny lub w inny wskazany przez Klienta sposób. Odpowiedź na reklamację złożoną na adres poczty elektronicznej zostanie wysłana pocztą elektroniczną.
W momencie pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Usługodawca dokona odpowiedniej korekty lub zwróci płatność na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego w terminie 14 dni
Klient jednocześnie oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, że nieznajomość zasad określonych w niniejszym Regulaminie nie jest podstawą do jakichkolwiek roszczeń lub reklamacji.
Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą udostępnionych usług lub działania Serwisu (błąd w Serwisie) do Administratora Serwisu na adres e-mail: kontakt@centrummebli.com.pl

§7 Odstąpienie od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Pietras Renata z siedzibą w Siemianice, ul. Kościelna 7/7 63-645 Łęka Opatowska; Tel: 604 653 224; kontakt@centrummebli.com.pl ) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz (Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Pietras Renata z siedzibą w Siemianice, ul. Kościelna 7/7 63-645 Łęka Opatowska), niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Ponoszą Państwo koszt zwrotu towaru. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

  • umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  • umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  • umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

  • umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

  • umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne al-bo programy komputerowe dostarczane w za-pieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę
  • umowy zawartej na aukcji publicznej; 

Uwaga:
Od dnia 01.01.2021 prawo do odstąpienia od umowy przysługuje również osobom fizycznym zawierającym umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego w rozumieniu art. 556 (4) Kodeksu cywilnego.

§8 Postanowienia końcowe

Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Regulamin udostępniony zostaje na głównej Stronie Serwisu, w systemie teleinformatycznym oraz w sposób gwarantujący jego pobranie, wydrukowanie oraz utrwalenie.
Zarządzający Portalem zastrzega sobie prawo przeniesienia części lub całości praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu na osobę trzecią lub zawarcia w ich zakresie umów podwykonawstwa.
O przeniesieniu całości lub części praw zgodnie z ust. 2 Klient informowany jest poprzez umieszczenie informacji w tym zakresie na głównej stronie Serwisu.
Klient nie może bez pisemnej zgody zarządzającego Serwisem cedować lub zrzekać się praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu.
Zasady przetwarzania przez Administratora danych osobowych zostały określone w Polityce Prywatności, znajdującej się na głównej stronie Serwisu.
Integralną część Regulaminu stanowią: Polityka Prywatności oraz Regulamin zamawiania recept, dostępne na stronie głównej Serwisu.
Serwis używa plików Cookies. Zasady ich przetwarzania zostały określone w Polityce Prywatności, znajdującej się na głównej stronie Serwisu.
Użytkownik, który chce usunąć swojego Konto w Serwisie, dokonuje zgłoszenie żądania usunięcia Konta na adres mailowy kontakt@centrummebli.com.pl wskazując cel wiadomości – usunięcie konta. Usunięcie Konta następuje po upływie 7 dni
Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu są wiążące dla Użytkowników z chwilą ich publikacji na głównej stronie Serwisu.
W sprawach nieuregulowanych w treści niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu podlega przepisom prawa polskiego.
Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji postanowień Regulaminu i związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną na jego podstawie, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
Załącznik nr 1

Klient będący jednocześnie Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej na odległość umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Miejscowość, data: …………………………………..

……………………………………………

…………………………………………….

……………………………………………

Dane Usługodawcy

Ja, niżej podpisany/-a ………………………………….., niniejszym informuję o moim odstąpieniu od wykonania usług drogą elektroniczną.

1) Data zawarcia umowy: ……………………………………………………………………

2) Imię i nazwisko konsumenta: …………………………………………………………..

3) Adres konsumenta: ……………………………………………………………………..

Podpis konsumenta: ……………………………………………….

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)